vorming, training & opleiding

KOMOS trainingen zijn nu ook online te volgen.

Ook een hybride aanpak op persoonlijk of op organisatie niveau is mogelijk. Uiteraard blijven de groepslessen en individuele training in het aanbod.

Bekijk hier het aanbod, bestel eenvoudig en start wanneer je wil

Leiding geven in de gezondheids- en welzijnssector

De authentieke leider

Op het einde van deze module, heeft de leidinggevende miv het DISC gedragsprofiel zicht gekregen op zijn/haar belangrijkste gedragstendensen  en beperkingen als leidinggevende, hoe hij onder druk presteert, hoe hij omgaat met conflicten, welke voorkeurstaken hij heeft, welke persoonlijke waarden hij inzet in zijn werk, wat hem motiveert  en welke strategieën hij kan volgen om een effectievere leidinggevende te zijn.

De coachende leider

 • De coachende houding: op het eind van deze module heeft de leidinggevende kennis en vaardigheden om individuele medewerkers competentiegericht te coachen en  feedback te geven.
 • Omgaan met weerstanden voor verandering: op het eind van deze  module heeft de leidinggevende kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen te begeleiden en de weerstanden van medewerkers te beïnvloeden.
 • Omgaan met conflicten : op het eind van deze module heeft de leidinggevende kennis en vaardigheden om conflicten te herkennen en naargelang de fase waarin een conflict zich bevindt, te interveniëren.
 • Teamvorming: op het eind van deze module heeft de leidinggevende kennis en vaardigheden om de verschillende teamfasen waarin een team zich kan bevinden, te herkennen en zijn leiderschapsstijl hierop aan te passen.
 • Toepassen van het slechtnieuwsgesprek: op het eind van deze module heeft de leidinggevende kennis en vaardigheden om slecht nieuws te brengen bij vb niet verlenging van contract,  negatieve beslissing van aanvraag mutatie, …

De resultaatgerichte leider

 • Time- management: op het eind van dit dagdeel heeft de leidinggevende inzicht, kennis en tips om zijn tijd efficiënter te besteden.
 • Plannen en organiseren: op het eind van dit dagdeel heeft de leidinggevende inzicht, kennis en tips om resultaatgericht een project aan te pakken volgens een 7 stappenplan en om vergaderingen op een creatieve manier te leiden.
 • Opmaken van een afdelingsbeleidsplan: op het eind van dit dagdeel heeft de leidinggevende inzicht, kennis en vaardigheden om samen met het team een beleidsplan voor te bereiden, samen te stellen en te implementeren.

Zorgen voor en investeren in medewerkers

Peter-meterschap

In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid worden nieuwe medewerkers vaker toegewezen aan ervaren collega’s die de knepen van het vak onder de knie hebben. De peter of meter begeleidt de nieuweling doorheen zijn eerste werkervaringen met kennis van zaken maar wordt dikwijls geconfronteerd met problemen in het leerproces van de nieuweling. In deze vorming focussen we op de rol van de peter/meter en leren we vaardigheden aan om situationeel de begeleiding aan te passen aan de maturiteit van de nieuwe medewerker.  Daarnaast richten we ons op de verschillende leerstijlen, het geven van feedback en het scheppen van randvoorwaarden zodat nieuwe medewerkers kunnen leren.

Leren omgaan met voortdurende veranderingen

Veranderingen in organisaties gaan meestal over situaties, zoals een verhuis naar een nieuw gebouw, de reorganisatie van teams, een fusie of het invoeren van een elektronisch dossier,… Deze situationele veranderingen zijn op zich al ingewikkeld genoeg, maar meestal niet zo ingrijpend als transities: het psychologisch proces dat mensen meemaken als ze met organisatieveranderingen worden geconfronteerd. In deze vorming krijgen medewerkers zicht op eigen weerstanden bij veranderingen, hoe transities werken en wat ze zelf kunnen doen om veranderkundiger kunnen worden.

Opvang van medewerkers na een ingrijpende gebeurtenis

Diverse beroepsgroepen zoals hulpverleners, het welzijnswerk en het onderwijs, reddingswerkers, politieagenten, brandweerlieden, trein- en tramconducteurs en beveiligingsbeambten, lopen een verhoogde kans om tijdens hun beroepsuitoefening te maken te krijgen met een dramatisch voorval. Geweld, suïcide, een fout met fatale gevolgen, onverwacht overlijden, een ongeluk met veel slachtoffers enzovoort kunnen diep insnijden in de ziel. Om tegemoet te komen aan de behoeften van deze ‘slachtoffers’ is een goede opvang niet alleen menselijk maar ook noodzakelijk. Deze tweedaagse focust op de volgende inhouden:

 • Wat is een critical incident
 • Wat zijn acute stressreacties?
 • Hoe verloopt de doorwerking van een critical incident?
 • Welke soorten opvang bestaan er?
 • Wie vangt op?
 • Wat is het profiel/ competenties van een opvanglid?
 • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden bij opvang voor de directe collega’s, leidinggevende, opvangteam en familie.
 • Defusing en debriefingtechnieken
 • Het 4-gesprekkenmodel
 • Gespreksvaardigheden
 • Het opzetten van een traumabeleid met als voorbeeld P.C. Sint-Jan- Baptist Zelzate

Competentiemanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Competentiemanagement is ook in de social en non-profit ‘coming on age’. Competenties worden gezien als het cement tussen HR – acties zoals recrutering en selectie, functionerings – en evaluatiegesprekken, Vorming, Training en Opleiding, loopbaanbegeleiding,… Evenzeer zijn de competenties een operationalisering van de doelstellingen van de organisatie. De hamvraag is hoe we talenten van medewerkers kunnen matchen met de vooropgestelde competenties.

Volgende inhouden komen in deze vorming aan bod:

 • Wat zijn competenties?
 • Wat is competentiemanagement?
 • Wat is de meerwaarde van competentiemanagement?
 • Competentiemanagement en HRM
 • Hoe creëer je een draagvlak voor het werken met competenties?
 • Hoe begin je eraan?

 Competentiemanagement op strategisch niveau

 • Hoe vertalen we de organisatiedoelstellingen naar generieke competenties?

Competentiemanagement op tactisch niveau

 • Welke tactisch voorwaarden moeten voldaan zijn vooraleer te starten met competentiemanagement?
 • Hoe krijg je zicht op de tactische voorwaarden?

Competentiemanagement op operationeel niveau

 • Hoe maken we een functie – en competentieprofiel op?
 • Hoe vertalen we competenties in gedragsindicatoren?
 • Hoe normeren we competenties?
 • Het competentiegericht interview.

Train de trainer

Na een gevolgde vorming, training of opleiding wordt er vaak verwacht dat je de opgedane kennis of vaardigheden doorgeeft aan collega’s. Misschien ga je trainingen verzorgen, maar heb je het gevoel nog kennis en vaardigheden tekort te komen? Hoe kan je ervoor zorgen dat de stof helder overkomt en het geleerde beklijft bij uw cursisten. Welke middelen zet je hiervoor in? Hoe ga je om met de groep?  Welke didactische werkvormen zet je wanneer in? De eerste dag wisselen korte theoretische achtergronden af met praktische oefeningen. In dag 2 wordt aan de hand van zelf voorbereide lessen en lesobservaties terugkoppeling gegeven over uw wijze van trainen.

Geestelijke gezondheidszorg

Inleiding in de leefwereld van personen met een psychische kwetsbaarheid

Veel medewerkers die niet in de directe patiëntenzorg tewerkgesteld zijn zoals receptionisten, medewerkers patiëntengelden, medewerkers onderhoud, technische dienst, cafetariamedewerkers,… worden vaak geconfronteerd met dikwijls onbegrijpbaar gedrag van patiënten en bewoners. In deze vorming krijgen we zicht op de leefwereld van de patiënt en bewoner, waardoor het gedrag ook meer begrijpbaar wordt.

We focussen op de leefwereld en het gedrag van patiënten en bewoners met een psychotische stoornis, een stemmingsstoornis, een persoonlijkheidsstoornis en een verslaving. Daarnaast worden basale communicatieve vaardigheden aangeleerd waardoor medewerkers meer zelfzeker het contact met de patiënt en bewoner kunnen aangaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Uzelf en anderen beter leren kennen met het DISC gedragsprofiel

In deze vorming krijg je antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe herken en optimaliseer ik mijn sterke kanten?
 • Hoe kan ik anderen beter inschatten?
 • Hoe kan ik mogelijke conflicten zoveel mogelijk voorkomen?
 • Hoe kan ik groeien in mijn zelfvertrouwen?
 • Hoe kan ik mensen in mijn omgeving ondersteunen?
 • Wat is de ‘juiste’ plek voor mij?
 • Wie vult mij het beste aan? [/toggle]

Beter omgaan met uw tijd

Zou u graag willen dat een dag langer dan vierentwintig uur duurde? Hebt u soms het gevoel dat u uw tijd aan nutteloze zaken verspilt?

Het DISC actieplan voor tijd en persoonlijkheid laat u zien hoe u beter met uw tijd om gaat.

 • Eigen timemanagement gedrag inschatten door middel van het invullen van een inschattingslijst.
 • Belangrijkste persoonlijke tendensen in tijd – en zelfmanagement
 • Overzicht van de gedragstendensen: aanbevelingen om meer effectief te zijn
 • Uw eigen actieplan opstellen
 • Uw leerresultaten ontdekken[/toggle]

Communicatieve vaardigheden

Professioneel omgaan met klachten

Klagende klanten willen gehoord worden, aandacht krijgen voor hun probleem en er liefst ook een oplossing voor zien. De ontvanger voelt zich soms ongemakkelijk bij klachten en vaak persoonlijk aangevallen. Ook de ontvanger wil immers gehoord worden en vraagt begrip voor zijn eigen situatie. Menselijke en herkenbare situaties, maar in de meeste gevallen een nefast uitgangspunt voor een rendabele klachtenbehandeling.

Een klacht is echter vaak een gratis advies! Een cadeau omdat dezelfde of gelijkaardige klachten in de toekomst kunnen vermeden worden door ze positief te behandelen. Bovendien worden de actuele tekortkomingen van de organisatie voortdurend in kaart gebracht zonder dure analyses. Een positieve klachtenbehandeling is een essentieel onderdeel van integrale kwaliteitszorg.

Volgende inhouden komen aan bod:

 •   Waarom klagen mensen?
 •   Waarom vinden wij klagende mensen lastig?
 •   Hoe ziet het klachtenbeleid van de organisatie eruit?
 •   De patiëntenrechten
 •   Klachten in de praktijk
 •   Gespreksvaardigheden om klachten te beluisteren.

Omgaan met agressie

Meer en meer worden hulpverleners geconfronteerd met moeilijke en soms verbaal -agressieve patiënten en/of bezoekers. De houding van de hulpverlener zal mede bepalend zijn voor het verder escaleren van de agressie of het intomen ervan. Deze training focust op de manier waarop een crisis zich ontwikkelt, de juiste basishouding, de pro-actieve benadering ( verbale jiu-jitsu), non-verbale signalen van dreigende agressie, zicht krijgen op eigen non-verbaliteit en conflicthanteringsstijl en het gebruik van kalmeringstechnieken.

Inhouden:

 • het crisisontwikkelingsmodel
 • inzicht in eigen conflicthanteringsstijl
 • de pro-actieve benadering
 • non-verbale signalen van agressie
 • kalmeringstechnieken
 • aangeven van grenzen op een assertieve manier[/toggle]

Omgaan met feedback, de kracht van een team

“]Op de juiste manier iemand aanspreken op gedrag en functioneren is erg lastig. De meeste mensen voelen zich snel persoonlijk aangevallen, waardoor een open gesprek bijna niet meer mogelijk is. Feedback geven en krijgen op het werk, is de basis om alert en kritisch te blijven kijken naar het eigen functioneren. Feedback krijgen is daarmee een manier om je te blijven ontwikkelen en te kunnen leren van elkaar. Het is een belangrijke vaardigheid om de samenwerking goed te houden of te verbeteren. Tijdens deze training reiken we handvatten aan, om op een effectieve manier feedback te kunnen geven. Tevens besteden we aandacht aan het ontvangen van feedback op een effectieve manier.[/toggle]

Motiverende gespreksvoering

Medewerkers in de gezondheidszorg, penitentiaire inrichtingen, maar ook in het onderwijs hebben gemeen dat ze werken aan de verandering en groei van mensen. Zij allen delen de ervaring dat verandering een weerbarstig thema is.

Volgende inhouden komen aan bod:

 • het veranderingsproces van Prochaska en Di Clemente: kenmerken en interventies
 • de geest van motiverende gespreksvoering
 • de basisprincipes bij motivatiebevordering
 • uitlokken van verandertaal
 • reageren op weerstand
 • vertalen van weerstand naar behoefte[/toggle]

Op maat van uw organisatie

Bovenstaande thema’s worden op maat van uw organisatie gebracht. Het is perfect mogelijk om verschillende thema’s te combineren of deelthema’s uit te lichten. Als u bepaalde thema’s niet heeft teruggevonden, aarzel niet om me te contacteren.